Ekspanzioni sudovi Namenjene su za kompenzaciju rastezanja vode u zatvorenim sistemima centralnog grejanja, odnosno u uredjajima za klimatizaciju i solarnim sistemima za radnu temeperaturu do 90oC i radne pritiske do 2,5 bara. Konstrukcija je izvedena za postavljanje na zid, izradjena od kvalitetnih materijala i snabdevana priklju?kom za vodu i ventilom za pumpanje vazduha, spolja je zašti?ena dvostrukim premazom, zašti?ene boje i emajl-lakom.

PREDNOSTI KORIŠ?ENJA ZATVORENIH MEMBRANSKIH POSUDA SU VIŠESTRUKE: voda iz instalacije ne dolazi u dodir sa vazduhom što spre?ava apsorpciju kiseonika iz vazduha koji izaziva koroziju kotla i cele instalacije, spre?eno je isparavanje vode, pa nije potrebno ?esto dopunjavanje svežom vodom, obezbedjuje nadpritisak u instalaciju, što omogu?ava da radna temperatura bude i viša od 90°C bez opasnosti od prokuvavanja kotla, posuda je locirana u kotlarnici ili na bilo koje raspoloživo mesto pa je povezivanje na sistem jednostavno, a time je spre?eno smrzavanje vode te izolovanje posude nije potrebno što znatno smanjuje cenu proizvoda i ugradnje, postoji mogu?nost zamene iscepane membrane koja je doma?e proizvodnje U proizvodnom programu su ekspanzione posude slede?ih veli?ina: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 i 80 litara.